Regulamin kampanii i sklepu deposit4planet.eu

Regulamin ważny od dnia 12.01.2020r.

Słownik pojęć

Ekologo.pl – internetowy portal ekologiczny prowadzony przez Remarco Waliczek Spółka Jawna z siedzibą w Cieszynie, kod pocztowy 43-400, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, NIP: 5482673348. Misja Ekologo.pl to:

Chcemy zielonej Planety Ziemi!

Dzielimy się wiedzą, inspiracją i miłością.
Promujemy pomysły, działania, firmy i instytucje, dzięki którym natura ma się lepiej.

Ekologo.pl

Kampania deposit4planet.eu – kampania edukacyjno-promocyjna, która ma na celu zwiększanie świadomości ekologicznej Europejczyków, zachęcanie do postaw pro-ekologicznych oraz troski o Planetę. Szczegółowe informacje na temat Kampanii znajdują się na stronie https://deposit4planet.eu/go/etap1/. Osobą odpowiedzialną za Kampanię jest redaktor i Kakadu w ekologo.pl – Mateusz Waliczek, mail: hello@remarco.eu, kom. +48 509 694 441.

Partner – osoba, firma, organizacja lub instytucja samorządowa, która dołączyła do Kampanii i wniosła opłatę za udział w I etapie kampanii zgodnie z cennikiem na stronie https://deposit4planet.eu/go/etap1/.

Ogólne zasady I etapu kampanii deposit4planet.eu

 1. Prowadzimy Kampanię w internecie, w lokalnych społecznościach, w przestrzeni miejskiej, a także na prywatnych terenach i w budynkach Partnerów.
 2. Gromadzimy wiedzę i informacje na temat racjonalnej gospodarki odpadami. Tworzymy materiały prasowe i promocyjne (tekstowe, graficzne, wideo), które mają na celu zachęcanie do segregacji i zgniatania odpadów, a także edukację ekologiczną lokalnych społeczności. Publikujemy materiały w mediach internetowych. Część materiałów prasowych i promocyjnych, po wcześniejszym uzgodnieniu i indywidualnym dopasowaniu, udostępniamy Partnerom do wykorzystania – w przestrzeni miejskiej, na prywatnych terenach i w budynkach Partnerów, a także w mediach internetowych Partnerów.
 3. Dla każdego Partnera Kampanii tworzymy unikatową, kolekcjonerską grafikę, którą projektują lokalni designerzy oraz artyści we współpracy ze specjalistami komunikacji marketingowej.
 4. W ramach udziału w kampanii udostępniamy Partnerom na 12 miesięcy urządzenia do zgniatania i segregacji plastikowych butelek (w pierwszym etapie kampanii) oraz puszek aluminiowych (w drugim etapie kampanii).
 5. Wprowadzamy element grywalizacji oraz pomiaru skuteczności lokalnych punktów promocji oraz segregacji i zgniatania odpadów. Dzięki temu dodatkowo zachęcamy lokalne społeczności do zachowań pro-ekologicznych, a ponadto gromadzimy cenną wiedzę statystyczną na temat wskaźników skuteczności promocji oraz skuteczności gromadzenia odpadów w poszczególnych punktach.

Odpowiedzialność za odpady

 1. Zgromadzone w punktach segragacji i zgniatania odpady oraz odpowiedzialność za nie należy do Partnera.
 2. Partner odpowiada za oddanie posegregowanych i zgniecionych odpadów do recyklingu i/lub upcyklingu.
 3. Partner jest odpowiedzialny za regularne opróżnianie pojemników i wywóz odpadów tak, aby w jak największym stopniu Partner przyczyniał się do usprawnienia procesu odzyskiwania odpadów.

Pozostała odpowiedzialność

 1. Partner odpowiada z umiejscowienie punktów promocji oraz zgniatania i segregacji odpadów objętych Kampanią.
 2. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody na mieniu lub zdrowiu powstałe w wyniku funkcjonowania lokalnych punktów segregacji i zgniatania odpadów.

Deklaracja dobrej współpracy

 1. Strony deklarują chęć dobrej współpracy na rzecz osiągania wspólnych celów oraz dla Planety, aby natura miała się lepiej.

Pozostałe kwestie

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Strony zobowiązują się do rozstrzygania wszelkich kwestii spornych na drodze porozumienia i dobrej współpra
 3. W przypadku rozstrzygania ewentualnych kwestii spornych na drodze sądowej, sądem odpowiednim do rozstrzygania jest Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawą, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ekologo.pl

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem ekologo.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Remarco Waliczek Spółka Jawna, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Umowa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 za zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia Ogólne

2.1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: ekologo.pl/sklep

2.2.Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.Sklep internetowy, działający pod adresem ekologo.pl/sklep, prowadzony jest przez firmę Remarco Waliczek Spółka Jawna z siedzibą w Cieszynie 43-400, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000613478, REGON: 364227463, NIP: 5482673348, tel. +48 786 875 696, e-mail: hello@remarco.eu

2.4.Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego

b) Zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) Warunki i zasady składnia drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego

d) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego

2.5.W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do komputera lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6.Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce serwisu ekologo.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.7.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

III. Warunki uczestnictwa w zakupach

3.1. Aby dokonać zakupów Klient powinien dokonać rejestracji w Sklepie internetowym lub dokonać zakupów bez rejestracji.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na stronie: Moje Konto

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Remarco Waliczek Spółka Jawna może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) Podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) Dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;

c) Dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Remarco Waliczek Spółka Jawna za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Remarco Waliczek Spółka Jawna.

3.5.Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Remarco Waliczek Spółka Jawna.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7.Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, p. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) Korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Remarco Waliczek Spółka Jawna;

e) Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową a ekologo.pl/sklep, dokonać wyboru produktu(ów), podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostaje podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie to będzie zawierać informacje dotyczące:

a) Przedmiotu zamówienia;

b) Jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) Podatku VAT zawartego w cenie;

c) Wybranej metody płatności

d) Wybranego sposobu dostawy

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Remarco Waliczek Spółka Jawna Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie zamówienia”, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 4.8

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa i finalizacja zakupu

5.1. Dostawa Towarów wirtualnych odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

5.2. Dostawa Towarów fizycznych jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa zamówionych Towarów fizycznych odbywa się przesyłką kurierską lub pocztą. Koszty dostawy ustalane są indywidualnie.

5.4. Termin realizacji dostawy Towarów fizycznych wynosi od 7 dni roboczych do 6 miesięcy licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia (za pobraniem) lub otrzymania informacji o płatności (przelew, płatności elektroniczne)

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia Zamówienia wraz ze specyfikacją Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu fiskalnego lub faktury VAT. W przypadku Towarów wirtualnych paragon fiskalny lub faktura VAT są przekazywane drogą elektroniczną.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za Zamówienie:

a) Zwykłym przelewem bankowym na konto: 37 8113 0007 2001 0047 3514 0001 – Bank Spółdzielczy w Cieszynie

b) (OBECNIE NIEDOSTĘPNE) Za pośrednictwem systemu PayPal

c) (OBECNIE NIEDOSTĘPNE) Za pośrednictwem systemu Przelewy24

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 395 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Remarco Waliczek Spółka Jawna, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn lub e-mail: hello@remarco.eu

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. W przypadku usługi udziału w Kampanii, za jej dostarczenie uznaje się publikację pierwszego wpisu na stronie deposit4planet.eu z informacją o dołączeniu Partnera do Kampanii.

7.3.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

Remarco Waliczek Spółka Jawna, ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 8/30, 43-400 Cieszyn

7.4. Zwracany towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Remarco Waliczek Spółka Jawna jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Umową o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2.Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: hello@remarco.eu. Remarco Waliczek Spółka Jawna zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Remarco Waliczek Spółka Jawna podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Remarco Waliczek Spółka Jawna o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-mail: hello@remarco.eu, przy użyciu formularza kontaktowego: https://ekologo.pl/reklama-kontakt-redakcja/ lub pod nr telefonu: +48 786 875 696

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Remarco Waliczek Spółka Jawna a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Remarco Waliczek Spółka Jawna a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Remarco Waliczek Spółka Jawna.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie serwisu deposit4planet.eu